De raad van bestuur van Vastned Belgium NV (Euronext:VASTB, ‘Vastned Belgium’ of de ‘Vennootschap’) heeft het comité van onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (het ‘Comité’) verzocht om een advies uit te brengen in toepassing van artikel 7:97 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (het ‘WVV’) over het sluiten van een overeenkomst getiteld ‘Merger Protocol’ (het ‘Fusieprotocol’) tussen de Vennootschap en Vastned Retail N.V., een genoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland, en met hoofdkantoor te Mercuriusplein 11, 2132 HA Hoofddorp, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24262564 (‘Vastned Retail’ en gezamenlijk met de Vennootschap, de ‘Partijen’ en, tezamen met hun verbonden vennootschappen, de ‘Groep’).

Volledig persbericht: