Contact

Algemene vergaderingen

Begrippenlijst

 • Aanschaffingswaarde van een pand

  Dit is de te gebruiken term voor de waarde van een pand bij de aankoop. Indien er overdrachtskosten betaald werden, zijn deze inbegrepen in de aanschaffingswaarde.

 • Bezettingsgraad

  De bezettingsgraad wordt berekend als de verhouding tussen de huurinkomsten en diezelfde huurinkomsten verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties.

 • Brutoaanvangstrendement

  Het brutoaanvangstrendement wordt berekend als de verhouding tussen de huurinkomsten op jaarbasis op datum van de aanschaffing van de vastgoedbelegging en de investeringswaarde van de vastgoedbelegging.

 • Brutodividend

  Brutodividend per aandeel is het EPRA resultaat gedeeld door het aantal dividengerechtigde aandelen.

 • Brutodividendrendement

  Het brutodividendrendement is het brutodividend gedeeld door de beurskoers op afsluitingsdatum.

 • Brutomarkthuur

  De brutomarkthuur omvat de lopende huren verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties.

 • Brutorendement

  Het brutorendement wordt berekend als de verhouding tussen de brutomarkthuur en de investeringswaarde van de vastgoedbeleggingen.

 • Corporate governance

  Deugdelijk bestuur (corporate governance) is een belangrijk instrument om voortdurend het bestuur van de vennootschap te verbeteren en om over de belangen van de aandeelhouders te waken.

 • EPRA Huurleegstandspercentage

  Het EPRA huurleegstandspercentage wordt berekend als de verhouding tussen de geraamde huurwaarde voor de niet-bezette verhuurlocaties beschikbaar voor verhuring en diezelfde geschatte huurwaarde van de totale portefeuille beschikbaar voor verhuring.

 • EPRA resultaat

  Het EPRA resultaat is het operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille minus het financieel resultaat en de belastingen, en exclusief variaties in de reële waarde van financiële instrumenten (die niet als hedge accounting behandeld worden conform IAS 39) en andere niet-uitkeerbare elementen op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Vastned Belgium NV.

 • Free float

  De free float is het aantal aandelen dat vrij op de beurs circuleert en dus niet in vaste handen is.

 • Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)

  Het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap is geregeld in de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de GVV-Wet) en in het KB van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen (het GVV-KB) met als doel gemeenschappelijke investeringen in vastgoed aan te moedigen.

 • GVV-KB

  Het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

 • GVV-Wet

  De wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

 • Investeringswaarde van een pand

  Dit is de waarde van een pand geschat door de onafhankelijke vastgoeddeskundige met inbegrip van de overdrachtskosten en waarvan de registratierechten niet zijn afgetrokken. Deze waarde komt overeen met de vroegere gehanteerde term “waarde vrij op naam”.

 • Leegstandspercentage

  Het leegstandspercentage wordt berekend als de verhouding tussen geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties en diezelfde geschatte huurwaarde verhoogd met de commerciële huurinkomsten.

 • Liquiditeit van het aandeel

  Verhouding tussen het aantal verhandelde aandelen op één dag en het aantal aandelen.

 • Lopende huren

  Brutojaarhuur op basis van de huursituatie op een bepaald ogenblik in de tijd.

 • Net yield

  The net yield is calculated as the relation between the gross market rent, less the allocated property charges, and the investment value of investment properties.

 • Nettoactiefwaarde EPRA

  Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij, gecorrigeerd voor de reële waarde van de financiële instrumenten en de uitgestelde belastingen, gedeeld door het aantal aandelen op jaareinde.

 • Nettodividend

  Het nettodividend is gelijk aan het brutodividend na inhouding van 30% roerende voorheffing. De roerende voorheffing op dividenden van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen is ten gevolge van de Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, verhoogd van 27% naar 30% (behoudens bepaalde vrijstellingen) met ingang vanaf 1 januari 2017.

 • Nettodividendrendement

  Het nettodividendrendement is het nettodividend gedeeld door de beurskoers op afsluitingsdatum.

 • Nettorendement

  Het nettorendement wordt berekend als de verhouding tussen de brutomarkthuur, verminderd met de toewijsbare vastgoedkosten, en de investeringswaarde van de vastgoedbeleggingen.

 • Nettoresultaat per aandeel

  Het nettoresultaat per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening, te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen (i.e. het totaal aantal uitgegeven aandelen min de eigen aandelen) gedurende het boekjaar.

 • Nettowaarde (investeringswaarde)

  Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij gecorrigeerd met de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen, gedeeld door het aantal aandelen op jaareinde.

 • Nettowaarde (reële waarde)

  Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij gedeeld door het aantal aandelen op jaareinde.

 • Reële waarde van een vastgoedbelegging (conform Beama-interpretatie van IAS 40)

  Deze reële waarde (‘fair value’) is gelijk aan het bedrag waaraan een gebouw zou kunnen worden geruild tussen goed geïnformeerde partijen, instemmend en handelend in omstandigheden van normale concurrentie. Vanuit het standpunt van de verkoper moet zij worden begrepen mits aftrek van de mutatiekosten. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS.

  In concreto betekent het dat de reële waarde gelijk is aan de investeringswaarde gedeeld door 1,025 (voor gebouwen met een waarde hoger dan € 2,5 miljoen) of de investeringswaarde gedeeld door 1,10/1,125 (voor gebouwen met een waarde lager dan € 2,5 miljoen).

 • Rendement

  Het rendement wordt berekend als de verhouding tussen de lopende huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de investeringswaarde van de vastgoedbeleggingen.

 • Schuldgraad

  De schuldgraad wordt berekend als de verhouding van alle verplichtingen (exclusief voorzieningen , overlopende rekeningen en uitgestelde belastingen - verplichtingen) exclusief de variaties in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten, ten opzichte van het totaal der activa. De berekeningsmethode van de schuldgraad is conform artikel 13 §1 tweede lid van het KB van 13 juli 2014. Middels dit KB is de maximale schuldgraad voor de gereglementeerde  vastgoedvennootschappen vastgesteld op 65%.

 • Verwaterd nettoresultaat

  Het verwaterd nettoresultaat per aandeel is het nettoresultaat zoals in de winst- en verliesrekening gepubliceerd, gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen aangepast voor het effect van potentiële gewone aandelen die tot verwatering leiden.