Contact
Charter

Corporate governance

Deugdelijk bestuur (corporate governance) is een belangrijk instrument om voortdurend het bestuur van de gereglementeerde vastgoedvennootschap te verbeteren en om over de belangen van de aandeelhouders te waken. Vastned Belgium hanteert de Belgische Corporate Governance Code 2020 als referentiecode en past de Wet van 6 april 2010 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen toe. De corporate governance principes van Vastned Belgium zijn door de raad van bestuur vastgelegd in een aantal richtlijnen.

Van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020 wordt enkel afgeweken wanneer specifieke omstandigheden dit vereisen. In dit geval wordt de afwijking in overeenstemming met het ‘comply or explain’-principe toegelicht. Het volledig ‘Corporate Governance Charter’ dat de belangrijke interne reglementen van de bestuursorganen van Vastned Belgium beschrijft, kan u hieronder raadplegen:

Charters

Bekijk hier onze andere beleidsinformatie:

 • Gecoördineerde statuten

  De gecoördineerde statuten van Vastned Belgium kan u hier raadplegen.

 • Gedragscode werknemers

  Vastned Belgium heeft een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle werknemers, alsook de leden van het directiecomité, het auditcomité en de leden van de raad van bestuur.

  De gedragscode is in principe ook van toepassing op tijdelijke medewerkers en personen die op contractbasis voor Vastned Belgium werken. U kan de code hier raadplegen. 

 • Gedragscode leveranciers

  Vastned Belgium heeft een gedragscode opgesteld die van toepassing is op al haar leveranciers. U kan de code, die enkel beschikbaar is in het Engels, hier raadplegen. 

 • Klokkenluidersregeling

  Vastned Belgium heeft een klokkenluidersregeling ingevoerd. Deze regeling beschermt medewerkers die misstanden binnen het bedrijf melden. U kan de volledige tekst van deze regeling hier raadplegen.

 • Marktmisbruik

  Op 3 juli 2016 is de Verordening EU nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en houdende intrekking van de Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (hierna de "Marktmisbruikverordening" of afgekort "MAR" genoemd) in werking getreden.

  Ingevolge de Wet dd. 27 juni 2016 die onder meer strekt tot de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van Marktmisbruikverordening, werd eveneens de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten gewijzigd. De meldingen worden door de FSMA openbaar gemaakt op haar website. Vastned Belgium heeft hieromtrent een policy opgesteld.

  Transacties dienen gemeld te worden via de online applicatie van de FSMA.

  Voor Vastned Belgium zijn er tot op heden geen dergelijke meldingen opgesteld.

 • Beleid ter bestrijding van fraude, omkoping en corruptie

  Vastned Belgium streeft naar de hoogste bedrijfsnormen en tolereert geen onethisch of onprofessioneel gedrag, zoals fraude, omkoping of corruptie. Via onderstaande link kan u het beleid ter bestrijding van fraude, omkoping en corruptie raadplegen:

  Beleid ter bestrijding van fraude omkoping en corruptie

 • Diversiteitsbeleid

  Vastned Belgium streeft naar een positieve en professionele werkomgeving waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld. Vastned Belgium wil een omgeving creëren en bevorderen waarin alle mede-werkers in de ruimst mogelijke zin met hun unieke capaciteiten, sterke punten en verschillen, volledig meetellen. Het stimuleren van diversiteit is van vitaal belang voor het succes van elke onderneming en diens medewerkers op lange termijn. Net daarom wil Vastned Belgium maximaal inzetten op het bieden van gelijke kansen aan alle medewerkers. Via onderstaande link kan u het diversiteitsbeleid raadplegen:

  Diversiteitsbeleid

 • Gegevensbeschermingsbeleid

  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Vastned Belgium, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Generaal Lemanstraat 74 en met ondernemingsnummer 0431.391.860 (hierna “Vastned Belgium”, “we” of “wij”) van het grootste belang. In deze gegevensbeschermingsverklaring (hierna “Gegevensbeschermingsverklaring”) beschrijven wij de wijze waarop wij gegevens verwerken die op u betrekking hebben of aan de hand waarvan wij u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (hierna "Persoonsgegevens") alsook welke maatregelen wij nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Via onderstaande link kan u het gegevensbeschermingsbeleid raadplegen:

  Gegevensbeschermingsbeleid

 • Preventie- en welzijnsvoorschriften aannemingswerken door derden

  Elke aannemer of dienstenverstrekker die werkzaamheden uitoefent in opdracht van Vastned Belgium is steeds gehouden tot een correcte naleving van alle sociaalrechtelijke verplichtingen, zoals opgenomen in titel 3.2 van de Supplier Code of Conduct. Voor alle aannemingswerken m.b.t. ‘werken in onroerende staat’ in de zin van artikel 30bis, § 1, 1° van de Wet van 27 juni 1969 in opdracht van Vastned Belgium, is elke aannemer bovendien gehouden tot een correcte naleving van alle hieronder vermelde veiligheidsverplichtingen. Via onderstaande link kan u het beleid raadplegen:

  Gezondheid en veiligheid op het werk

 • Remuneratiebeleid

  Via onderstaande link kan u het remuneratiebeleid raadplegen:

  Remuneratiebeleid van Vastned Belgium